Giardiasis (Giardia Lambia)- Symptoms, Treatment

Giardiasis; Overview Giardiasis, a common intestinal infection caused by the parasite Giardia lamblia, affects millions worldwide. What is Giardiasis? Giardiasis is an infectious disease primarily affecting the small intestine. It is caused by the microscopic parasite Giardia lamblia, also known as Giardia intestinalis or Giardia duodenalis. Giardia lamblia is a flagellated protozoan parasite belonging to […]

Giardiasis (Giardia Lambia)- Symptoms, Treatment Read More »